Franklin Templeton Shootout 2014

FT_Shootout_pos_0612Tiburon Golf Club – Naples, Florida

Saturday, December 13th

Friday, December 12th

Thursday, December 11th

Wednesday, December 10th

Tuesday, December 9th