Transcripts

This week’s transcripts:InsperitythWells Fargo Championship

2016

PGA TOUR

PGA TOUR CHAMPIONS

LPGA TOUR

2015

PGA TOUR

CHAMPIONS TOUR

LPGA TOUR

2014

Press Conferences

PGA TOUR

CHAMPIONS TOUR

LPGA TOUR

2013

PGA TOUR

CHAMPIONS TOUR

LPGA TOUR

2012

PGA TOUR

CHAMPIONS TOUR

LPGA TOUR

2011

CHAMPIONS TOUR

LPGA TOUR

2010

LPGA TOUR